Naše cíle

Primární cíle asociace

Momentálním hlavním úkolem Asociace nepravidelné autobusové dopravy je prosazení narovnání podmínek mezi pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravou. Níže je souhrn našich hlavních cílů.

1.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Zavedení státní podpory pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti a senioři), ve stejné výši v jaké je poskytována v pravidelné komerční i závazkové přepravě osob. Tedy zavedením stejné slevy z ceny dopravy všem organizacím pracujícím s dětmi, seniory a zdravotně a sociálně znevýhodněnými občany. Jedná se tak o spravedlivé rozdělování dotace mezi stejné skupiny obyvatel, jejichž podporu považuje stát za svoji prioritu.

2.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Po uskutečnění prvních dvou bodů našich cílů navrhujeme zavedení povinnosti odvodu obratové daně resp. DPH pro zahraniční dopravce při jízdě na území ČR. Zatímco čeští dopravci jsou při cestách v EU povinni v mnohých státech odvádět příslušnou daň z obratu, zahraniční dopravci jsou naopak při cestách v ČR od platby obratové daně osvobozeni. Dochází tak mimo jiné k situacím, kdy si čeští zákazníci najímají v příhraničních oblastech na jízdy po ČR polské dopravce, kteří jsou jim v současném stavu věci schopni stejnou službu poskytnout o 21 % levněji, než český dopravce zatížený nejvyšší sazbou 21 % DPH. Dosavadní uspořádání je tedy zjevným narušením spravedlivého podnikatelského prostředí. Pro stát bude tato změna znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců i tuzemských dopravců, kteří budou nově při jízdách do zahraničí povinni odvést stejnou daň za kilometry najeté po ČR. Nastane férová situace, kdy jakákoliv jízda po ČR českého i zahraničního nepravidelného dopravce či linkového komerčního i závazkového autobusu bude zdaněna stejnou sazbou.

Preambule a dlouhodobé cíle ANAD

Členové Iniciativy Za autobusy, iniciativy pro záchranu zájezdové autobusové dopravy, zakládají Asociaci nepravidelné autobusové dopravy.

Preambule

My, nepravidelní dopravci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, podporovatelé iniciativy Za autobusy, s ohledem na souvislosti posledních třiceti let, kdy podnikatelské prostředí v našem oboru nehrálo příliš důstojnou roli,
doufajíce v posílení vážnosti nepravidelné autobusové dopravy v očích veřejnosti a státu,
odhodláni kultivovat české tržní prostředí nepravidelné přepravy osob a prosadit nutné legislativní změny,
v úctě k zákonům a společenským pravidlům naší země připraveni zaštiťovat všechny nepravidelné dopravce,
zakládáme tuto Asociaci nepravidelné autobusové dopravy.

Cíle ANAD

1.

Zastupovat a hájit zájmy výlučně zájezdové dopravy se všemi jejími specifiky, aby nepravidelná autobusová doprava nebyla jako doposud nadále pouze zahrnována pod ostatní zdánlivě související obory, bez zohlednění specifik a rozdílů jednotlivých oborů.

2.

Zvýšení prestiže kvalitní nepravidelné autobusové dopravy v očích veřejnosti a státu. Bez dobře fungující nepravidelné autobusové dopravy v ČR bude negativně ovlivněno mnoho odvětví v cestovním ruchu, školství, sportu, kultury a též bude omezena celá aktivní občanská veřejnost.

3.

Uznání rovnocennosti a stejné důležitosti pravidelné a nepravidelné hromadné přepravy osob ze strany státu. Není rozdílu, přepravuje-li se cestující v linkovém nebo zájezdovém autobusu, každý z těchto oborů má nezastupitelnou roli v dopravním systému ČR a poskytování služeb obyvatelstvu.

4.

Prosazení nutných koncepčních řešení v našem oboru. Základním smyslem je postavení nepravidelné autobusové dopravy na roveň pravidelné autobusové dopravy:

a) srovnání DPH s ostatními obory, zabývajícími se hromadnou přepravou osob

b) srovnání výše silniční daně se závazkovou autobusovou dopravou, tedy její zrušení pro nepravidelnou autobusovou dopravu

c) omezení či snížení státní podpory pro vybrané přepravované skupiny obyvatel, cestující závazkovou autobusovou dopravou, resp. její srovnání s nepravidelnou autobusovou dopravou, např. zavedením podobné dotace na jízdné organizacím pracujícím s dětmi, seniory a zdravotně a sociálně znevýhodněnými občany

d) zavedení povinnosti odvodu obratové daně resp. DPH pro zahraniční dopravce, podnikající na území ČR

e) spolupráce s kraji a vysvětlení důležitosti existence nepravidelné autobusové dopravy v jednotlivých krajích. Prosazení částečné finanční podpory krajů směrem k zákazníkům nepravidelné autobusové dopravy pro konkrétní akce dětí, mládeže, studentů a seniorů.

f) k výše uvedeným legislativním změnám může přispět také šíření povědomí o faktu, že nepravidelná autobusová doprava je jednoznačně nejekologičtější způsob přepravy osob.

5.

Do budoucna být respektovaným připomínkovým místem směrem ke státním institucím, které budou rozhodovat o našich záležitostech. Chceme medializovat a popularizovat naše témata a přispívat ke všeobecné osvětě našeho podnikatelského oboru. Chceme vylepšit legislativní rámec, ve kterém se naše podnikatelské aktivity odehrávají (řada věcí není v dobrém stavu).

6.

Spolupráce se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Českou unií cestovního ruchu, s Asociací ředitelů základních škol, Asociací dětské rekreace a dalšími profesními organizacemi.

7.

Optimalizace cen základních potřeb pro dopravce - členy ANAD; např. vyjednání nižších cen pojistek, pneumatik, autobaterií, provozních kapalin atd. za účelem snížení nákladovosti a administrativní zátěže jejich podnikání.